Про
компанію

Про
компанию

About
company

bg1
bg1 bg1 bg1

З моменту свого заснування ми постійно працюємо над підвищенням рівня якості на кожному етапі роботи нашої команди.

Наше завдання – бути швидкозростаючою компанією зІ стійкою позицією на українському фармацевтичному ринку. Бренди компанії «Ozymuk pharm» з успіхом застосовуються та вже зарекомендували себе в таких галузях медицини як гінекологія, урологія, ендокринологія, гастроентерологія, неврологія, кардіологія та багатьох інших напрямках.

С момента своего основания мы постоянно работаем над повышением уровня качества на каждом этапе работы нашей команды.

Наша задача быть быстрорастущей компанией с устойчивой позицией на украинском фармацевтическом рынке. Бренды компании «Ozymuk pharm» с успехом применяются и уже зарекомендовали себя в таких областях медицины как гинекология, урология, эндокринология, гастроэнтерология, неврология, кардиология и многих других направлениях.

Since its foundation, we have been constantly working to improve the quality level at every stage of our team work.

Our task is to be a fast-growing company with a stable position in the Ukrainian pharmaceutical market. Brands of Ozymuk pharm are successfully used and have already established themselves in such fields of medicine as gynecology, urology, endocrinology, gastroenterology, neurology, cardiology and many other areas.

bg1 bg1 bg1

Забезпечення якісних, безпечних та доступних нутрієнтів для покращення функціонування людського організму.

Обеспечение качественных, безопасных и доступных нутриентов для улучшения функционирования человеческого организма.

Providing quality, safe and affordable nutrients to improve the functioning of the human body.

Цінності

Ценности

Values

bg1
bg1
bg1

Суспільство

Ми створюємо продукти для підтримки здоров’я людей. Підтримуючи постійний контакт із споживачами, ми піклуємося про своєчасне виявлення їхніх потреб і додаємо максимум зусиль для пропозиції найбільш ефективних рішень за рахунок постійних інновацій, оновлення асортименту продукції, освоєння нових напрямів діяльності.

Якість

Для нашої компанії
якість сприймається, як
комплексний підхід до
менеджменту
виробництва,
маркетингу, дистриб’юції
і, безумовно, якості
готової продукції.

Персонал

У фокусі нашої діяльності –
командна робота. Ми
прагнемо бути компанією,
якою пишаються
співробітники і
бізнес-партнери. Ми — це
колектив професіоналів і
відданих своїй справі людей.

Общество

Мы создаем продукты для поддержания здоровья людей. Поддерживая постоянный контакт с потребителями, мы заботимся о своевременном выявлении их потребностей и прилагаем максимум усилий для предложения наиболее эффективных решений за счет постоянных инноваций, обновления ассортимента продукции, освоение новых направлений деятельности.

Качество

Для нашей компании качество воспринимается, как комплексный подход к менеджменту производства, маркетинга, дистрибуции и, безусловно, качества готовой продукции.

Персонал

В фокусе нашего деятельности- командная работа. Мы стремимся быть компанией, которой гордятся сотрудники и бизнес-партнеры. Мы – это коллектив профессионалов и преданных своему делу людей.

Society

We create products to maintain people’s health. Maintaining constant contact with consumers, we care about the timely identification of their needs and make every effort to offer the most effective solutions through constant innovation, updating the product range, and developing new areas of activity.

Quality

For our company, quality is perceived as an integrated approach to the management of production, marketing, distribution and, of course, the quality of finished products.

Staff

Our focus is teamwork. We strive to be a company that employees and business partners are proud of. We are a team of professionals and dedicated people.

bg1 bg1 bg1

Формування довготривалого лідерства у перспективних сегментах фармацевтичного ринку на території України, за рахунок впровадження унікальних продуктів та підвищення прибутковості бізнесу.

Формирование долговременного лидерства в перспективных сегментах фармацевтического рынка на территории Украины, за счет внедрения уникальных продуктов и повышения доходности бизнеса.

Formation of long-term leadership in promising segments of the pharmaceutical market in Ukraine, through the introduction of unique products and increased business profitability.

bg1 bg1 bg1

«Ozymuk pharm» співпрацює на контрактній основі з компанією-виробником «Нутрімед», що заснована у 1998-му році, є виробником-лідером по виготовленню препаратів на рослинній основі в Україні. «Нутрімед» вперше в Україні пропонує професійні послуги контрактного виробництва дієтичних добавок на власних виробничих потужностях, сертифікованих по міжнародним стандартам ISO та HACCP.

«Ozymuk pharm» сотрудничает на контрактной основе с компанией-производителем «Нутрімед», основанная в 1998 году. «Нутрімед» является производителем-лидером по изготовлению препаратов на растительной основе в Украине. Впервые в Украине предлагает профессиональные услуги контрактного производства диетических добавок на собственных производственных мощностях, сертифицированных по международным стандартам ISO та HACCP.

«Ozymuk pharm» cooperates on a contract basis with the manufacturing company
«Нутрімед»,founded in 1998.«Нутрімед» is a leading manufacturer of herbal preparations in Ukraine. For the first time in Ukraine, it offers professional contract manufacturing services for dietary supplements at its own production facilities, certified according to international standards
ISO та HACCP.

bg1

ТОВ «БаДМ» гарантує збереження якості лікарських засобів на етапі дистриб’юції від отримання у постачальника до передачі клієнту. На аптечних складах ТОВ «БаДМ» працює команда професіоналів, які забезпечують якісний вхідний контроль та контроль якості в процесі зберігання. Матеріально-технічна база ТОВ «БаДМ» забезпечує необхідні умови зберігання лікарських засобів.

ООО «БаДМ»гарантирует сохранность качества лекарственных средств на этапе дистрибьюции от получения у поставщика до передачи клиенту. На аптечных складах ООО «БаДМ» работает команда профессионалов, которые обеспечивают качественный входной контроль и контроль качества в процессе хранения. Материально-техническая база ООО «БаДМ» обеспечивает необходимые условия хранения лекарственных средств.

«БаДМ»guarantees the safety of the quality of medicines at the distribution stage from receipt from the supplier to the transfer to the client. At the pharmacy warehouses of BaDM LLC a team of professionals is working who provide high-quality incoming control and quality control during storage. The material and technical base of BaDM LLC provides the necessary storage conditions for medicines.

bg1

Представляє на ринку фармацевтичну продукцію найвищої якості. Робота з існуючими та майбутніми клієнтами заснована на їх потребах і ринкових тенденціях.
СП «Оптима-Фарм, ЛТД» — “ми забезпечуємо сервіс і відмінну якість продукції, що поставляється нами, тим самим покращуючи суспільство в якому ми живемо і працюємо. Зі своїм клієнтами ми будуємо партнерські відносини.”

Представляет на рынке фармацевтическую продукцию высокого качества. Работа с существующими и будущими клиентами основана на их потребностях и рыночных тенденциях.
СП «Оптима-Фарм, ЛТД» — “мы обеспечиваем сервис и отличное качество поставляемой нами, тем самым улучшая общество в котором мы живем и работаем. Со своим клиентами мы строим партнерские отношения.”

Introduces high quality pharmaceutical products on the market. Work with existing and future customers is based on their needs and market trends.

СП «Оптима-Фарм, ЛТД» — “we provide service and excellent quality supplied by us, thereby improving the society in which we live and work. We build partnerships with our customers.

bg1

ТОВ “Вента ЛТД” – національний фармдистріб’ютор України. Кваліфікований персонал має значний досвід в рішеннях комерційних, логістичних та інноваційних задач.
Успішне та багаторічне співробітництво ТОВ “Вента ЛТД” з кращими та найбільшими аптечними сітками та лікувально-профілактичними установами України.

ООО “Вента ЛТД” – национальный фармдистрибьютор Украины. Квалифицированный персонал имеет большой опыт в решениях коммерческих, логистических и инновационных задач.
Успешное и многолетнее сотрудничество ООО “Вента ЛТД” с лучшими и самыми аптечными сетями и лечебно-профилактическими учреждениями Украины.

ООО “Вента ЛТД” – national pharmaceutical distributor of Ukraine. Qualified staff has extensive experience in solving commercial, logistic and innovative problems.
Successful and long-term cooperation of LLC Venta LTD with the best and most pharmacy chains and medical institutions of Ukraine.


Фармаконагляд

Будь-які пропозиції чи повідомлення стосовно продуктів «Ozymuk pharm», будь ласка, повідомляйте за вказаним нижче номером телефону (або на e-mail).

Після отримання Вашого повідомлення наш співробітник обов’язково зателефонує до Вас.


Фармаконадзор

Любые предложения или сообщения о продуктах «Ozymuk pharm», пожалуйста, сообщайте по указанному ниже номеру телефона (или e-mail).

После получения Вашего сообщения наш сотрудник обязательно позвонит к Вам.

Pharmacovigilance

Any product suggestions or messages «Ozymuk pharm», please report by phone number (or e-mail) below.

After receiving your message, our employee will definitely call you.

bg1